Bundeswehrsoldaten planten offenbar Sprengung der Krim-Brücke


RNP: #Bundeswehrsoldaten planten offenbar #Sprengung der #Krim #Brücke https://www.rnd.de/politik/bundeswehrsoldaten-planten-sprengung-der-krim-bruecke-UZSBKQQJMZCJZC47RG5SGFDAZI.html
Rent a server
Pong-!-Quack