Go West или Коровы идут на запад


#Коровы идут на #запад https://www.tsn24.ru/2023/11/03/295207-korovy-idut-na-zapad-pochemu-v-tulskoy-oblasti-sokratilos-pogolove-krs-ovets-i-koz/
Rent a server
Pong-!-Quack