Севастополь. Воздушная тревога.


#Севастополь. #Воздушная_тревога. https://aif.ru/incidents/gubernator_sevastopolya_razvozhaev_soobshchil_ob_obyavlenii_vozdushnoy_trevogi #воздух
Rent a server
Pong-!-Quack